«Історичне краєзнавство» МАН

(працюють на базі Миколаївського обласного краєзнавчого музею)

керівники: Сасюк Сергій Григорович,

Чернявський Валерій Валерійович

     Усім, кого цікавить історія як наука, хто хоче пізнати історичний процес глибше, ніж це дає змогу зробити шкільний підручник, кому імпонує пошукова і дослідницька робота.
  Метою наукових секцій є формування у вихованців основ теоретичних знань, прикладних умінь і навичок науково-дослідницької діяльності з історичних дисциплін. Це передбачає вирішення конкретних навчальних завдань: оволодіння азами методології наукового пізнання; основами технології та техніки історичного дослідження; формування навичок роботи з науковою літературою і джерелами; вироблення умінь самостійної теоретичної та практичної роботи над вирішенням обраної молодим дослідником наукової проблеми; опанування навичками правильного оформлення наукового дослідження; вироблення умінь ведення наукової дискусії в процесі захисту виконаної роботи.

  У процесі вивчення факультативного курсу учні отримають теоретичні знання: основних етапів становлення і розвитку світової та вітчизняної історичної науки; методологічних основ наукового пізнання історичного процесу; загальнонаукових методик і методів історичного та соціологічного дослідження.
      Засвоєння теоретичного матеріалу секцій стане підґрунтям для вироблення у слухачів низки прикладних умінь і навичок: вибору напряму наукового пошуку, формулювання теми, об’єкту та предмету дослідження; роботи з бібліотечними каталогами та архівними описами, складання наукової бібліографії дослідження та визначення його джерельної бази; опрацювання тематично спорідненої наукової літератури, періодики та опублікованих джерел; роботи з архівними джерелами; складання плану наукового дослідження з історії; визначення структури роботи і основні технологічні прийоми її якісного виконання.